หน้าแรก

การแยกประเภทขยะ 

 

1.การแยกประเภทขยะ แบ่งเป็น 3 ประเภท

   1.1 ขยะเศษอาหาร เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ฯลฯ

   1.2 ขยะยังใช้ได้ เช่น กระดาษ แก้ว ขวดพลาสติก โลหะ ฯลฯ

   1.3 ขยะพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ

2.การแยกประเภทถังขยะ

   2.1 ถังขยะเศษอาหารติดป้ายและสติ๊กเกอร์ข้างถังข้อความ"ขยะเศษอาหาร"

   2.2 ถังขยะยังใช้ได้ติดป้ายและสติ๊กเกอร์ข้างถังข้อความ"ขยะยังใช้ได้"

   2.3 ถังขยะพิษ ติดป้ายสติ๊กเกอร์ข้างถังข้อความ"ขยะพิษ"ถังขยะมีฝาสีแดง

3.การกำหนดจุดวางถังขยะ

   3.1 สำรวจแหล่งที่มีผู้ทิ้งขยะทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร

   3.2 กำหนดผังการวางถังขยะแต่ละประเภททั้งภายในและภายนอกอาคาร

   3.3 จัดวางถังขยะตามจุดกำหนดในผัง

   3.4 ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่

4.การจัดวางประเภทของถังขยะ

   4.1 ถังขยะภายในอาคาร

      4.1.1 พนักงานรักษาความสะอาดฝ่ายอาคารสถานที่ ดูแลรับผิดชอบและจัดเก็บต่อวัน

      4.1.2 คัดแยกขยะใช้ได้ใส่ถุงเหลือง ถ้าพบเห็น ขยะพิษ ให้ใส่ถุง

      4.1.3 รวบรวมขยะเศษอาหารใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นวางไว้ตามที่กำหนดเพื่อรอรถขยะ

            มารับ

      4.1.4 ขยะห้องพยาบาลเป็นขยะติดเชื้อใส่ถุงสีแดงมัดปากถุงให้แน่นติดสติ๊กเกอร์ที่ถุงข้อ

            ความ"ขยะติดเชื้อ"ส่งรวบรวม ห้องขยะพิษ เพื่อรอให้หน่วยงานภายนอกมารับไป

            จำกัด

   4.2 ถังขยะภายนอกอาคาร มีผู้รับผิดชอบ 2 ส่วน

      4.2.1 ถุงขยะที่พนักงานฝ่ายภูมิทัศน์ ดูแลจัดเก็บวันต่อวันขยะจากการกวาดรวบรวมใส่ถุง

            ดำก่อนมัดปากถุงให้แยกประเภทขยะยังใช้ได้ ใส่ถุงสีเหลือง ขยะพิษใสถุงสีแดง

            มัดปากถุงให้แน่น เพื่อรอขนไปยังโรงพักขยะ ตามจุดและเวลาที่กำหนดให้

      4.2.2 ถังขยะที่พนักงานของโรงอาหาร ดูแลจัดเก็บต่อวันโดยแยกขยะดังนี้

         1. ขยะยังใช้ได้ เช่น ขวด แก้วพลาสติก กระป๋อง สามารถจำหน่ายได้

         2. ขยะเศษอาหาร มีผู้รับซื้อจากภายนอก

         3. ขยะเศษอาหารพวกเศษผัก ผลไม้ ฯลฯ พนักงานฝ่ายภูมิทัศน์ ผู้ปฏิบัติงานคัดแยก

            มาผลิตเป็นน้ำสกัดชีวภาพ 

             
                      


 

 
< Prev   Next >

© 2018 landscape
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Designed by:myspaceHotel in Baltimore
tv programları