Main Menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับฝ่ายภูมิทัศน์
ข้อกำหนดฝ่ายภูมิทัศน์
หน้าแรก
โครงสร้างการบริหารงาน
กิจกรรมและแผนงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
การพัฒนาบุคคลากร
เกร็ดความรู้ฝ่ายภูมิทัศน์
การบริการชุมชนและสังคม
พันธุ์ไม้ในรั้วชัยพฤกษ์
ติดต่อหาฉัน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้
Login Form

Lost Password?
No account yet? Register
Polls
แบบประเมินความพึงพอใจ
 

 

การแยกประเภทขยะ 

 

1.การแยกประเภทขยะ แบ่งเป็น 3 ประเภท

   1.1 ขยะเศษอาหาร เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ฯลฯ

   1.2 ขยะยังใช้ได้ เช่น กระดาษ แก้ว ขวดพลาสติก โลหะ ฯลฯ

   1.3 ขยะพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ

2.การแยกประเภทถังขยะ

   2.1 ถังขยะเศษอาหารติดป้ายและสติ๊กเกอร์ข้างถังข้อความ"ขยะเศษอาหาร"

   2.2 ถังขยะยังใช้ได้ติดป้ายและสติ๊กเกอร์ข้างถังข้อความ"ขยะยังใช้ได้"

   2.3 ถังขยะพิษ ติดป้ายสติ๊กเกอร์ข้างถังข้อความ"ขยะพิษ"ถังขยะมีฝาสีแดง

3.การกำหนดจุดวางถังขยะ

   3.1 สำรวจแหล่งที่มีผู้ทิ้งขยะทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร

   3.2 กำหนดผังการวางถังขยะแต่ละประเภททั้งภายในและภายนอกอาคาร

   3.3 จัดวางถังขยะตามจุดกำหนดในผัง

   3.4 ชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่

4.การจัดวางประเภทของถังขยะ

   4.1 ถังขยะภายในอาคาร

      4.1.1 พนักงานรักษาความสะอาดฝ่ายอาคารสถานที่ ดูแลรับผิดชอบและจัดเก็บต่อวัน

      4.1.2 คัดแยกขยะใช้ได้ใส่ถุงเหลือง ถ้าพบเห็น ขยะพิษ ให้ใส่ถุง

      4.1.3 รวบรวมขยะเศษอาหารใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นวางไว้ตามที่กำหนดเพื่อรอรถขยะ

            มารับ

      4.1.4 ขยะห้องพยาบาลเป็นขยะติดเชื้อใส่ถุงสีแดงมัดปากถุงให้แน่นติดสติ๊กเกอร์ที่ถุงข้อ

            ความ"ขยะติดเชื้อ"ส่งรวบรวม ห้องขยะพิษ เพื่อรอให้หน่วยงานภายนอกมารับไป

            จำกัด

   4.2 ถังขยะภายนอกอาคาร มีผู้รับผิดชอบ 2 ส่วน

      4.2.1 ถุงขยะที่พนักงานฝ่ายภูมิทัศน์ ดูแลจัดเก็บวันต่อวันขยะจากการกวาดรวบรวมใส่ถุง

            ดำก่อนมัดปากถุงให้แยกประเภทขยะยังใช้ได้ ใส่ถุงสีเหลือง ขยะพิษใสถุงสีแดง

            มัดปากถุงให้แน่น เพื่อรอขนไปยังโรงพักขยะ ตามจุดและเวลาที่กำหนดให้

      4.2.2 ถังขยะที่พนักงานของโรงอาหาร ดูแลจัดเก็บต่อวันโดยแยกขยะดังนี้

         1. ขยะยังใช้ได้ เช่น ขวด แก้วพลาสติก กระป๋อง สามารถจำหน่ายได้

         2. ขยะเศษอาหาร มีผู้รับซื้อจากภายนอก

         3. ขยะเศษอาหารพวกเศษผัก ผลไม้ ฯลฯ พนักงานฝ่ายภูมิทัศน์ ผู้ปฏิบัติงานคัดแยก

            มาผลิตเป็นน้ำสกัดชีวภาพ 

             
                      


 

 
< Prev   Next >
 
tv programları